КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

We teach computers (mostly)

Катедра "Информатика" е основана през 1969 г.

Понастоящем катедрата е единствената в университета, която администрира специалности и докторски програми от две професионални направления, а именно: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика".

СПЕЦИАЛНОСТИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

We are the best (honestly)

Бакалавърски програми

 • Информатика - Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти, имащи солидни познания по компютри, софтуер и информационни технологии и тяхното приложение.
 • Бизнес информационни системи - Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти, имащи фундаментални знания по икономика и солидни познания по информационни системи като средство за управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса.

БАКАЛАВРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Информатика - основни дисциплини
 • Програмиране и структури от данни;
 • Визуални среди за програмиране;
 • Логическо и функционално програмиране;
 • Обектно-ориентирано програмиране;
 • Компютърни архитектури;
 • Операционни системи;
 • Компютърни мрежи и комуникации;
 • Бази от данни;
 • Проектиране на информационни системи;
 • Софтуерни технологии;
 • Web технологии;
 • Компютърна графика;
 • Бизнес интелигентни системи.
БАКАЛАВРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Бизнес информационни системи - основни дисциплини
 • Микро и макроикономика;
 • Основи на управлението;
 • Финанси;
 • Теория на счетоводството;
 • Основи на правото;
 • Планиране и управление на сигурността на информационните системи;
 • Компютърни архитектури;
 • Операционни системи;
 • Компютърни мрежи и комуникации;
 • Бази от данни;
 • Проектиране на информационни системи;
 • Корпоративни информационни системи;
 • Web технологии;
 • Управление на IT проекти;
 • Софтуерен бизнес.
СПЕЦИАЛНОСТИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

We share knowledge (thoroughly)

Магистърски програми

 • Информатика - Форми на обучение: Редовна. В специалността се подготвят специалисти, които притежават знания и умения да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като програмисти, проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи.
 • Бизнес информационни системи - Форма на обучение: Редовна. Завършилите специалността могат като разработчици на системи за управление на фирмите, системни анализатори, мениджъри на ИТ проекти, бизнес анализатори, специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители, системни администратори, консултанти по услуги за клиенти и др.
 • Приложна информатика - Форми на обучение: Задочна. В специалността се подготвят специалисти, които притежават знания и умения да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като програмисти, проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи и др.
 • ИТ иновации в бизнеса - Форма на обучение: Дистанционна. Завършилите специалността се реализират в държавни и в частни предприятия като: мениджъри на ИТ центрове и звена по информационни технологии, информационно обслужване и обработка на данни; ръководители на ИТ проекти; специалисти по планиране и координиране на информационни технологии и системи; консултанти по ИТ услуги за клиенти; специалисти по електронен маркетинг и електронна търговия и др.

МАГИСТРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Информатика - основни дисциплини
 • E-бизнес;
 • Бизнес моделиране;
 • Анализ и изграждане на бизнес информационни системи;
 • Интелигентни агенти и мултиагентни системи;
 • Корпоративни мрежи;
 • Управление на софтуерното производство;
МАГИСТРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Бизнес информационни системи - основни дисциплини
 • E-бизнес;
 • Бизнес Web-технологии в реално време;
 • Системи за управление на бизнес процеси;
 • Подъдржане и развитие на информационни системи;
 • Виртуални системи;
 • Извличане на знания от данни;
МАГИСТРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Приложна информатика - основни дисциплини
 • E-бизнес;
 • Бизнес Web-технологии в реално време;
 • Системи за управление на бизнес процеси;
 • Подъдржане и развитие на информационни системи;
 • Виртуални системи;
 • Извличане на знания от данни;
МАГИСТРИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИТ иновации в бизнеса - основни дисциплини
 • E-бизнес;
 • Европейският съюз и информационното общество;
 • Безопасност и защита на компютърни системи и приложения;
 • Системи за управление на бази от данни;
 • Бизнес интелигентност на фирмата;
 • Системи за управление на взаимоотошенията с клиентите;
 • Управление на ИТ проекти;
ЕКИП | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

We are improving (constantly)

Катедра "Информатика" поддържа високо качество на обучението в една от най-динамично развиващите се области. В нейния състав участват 24 преподавателя на основен трудов договор, от които 1 професор, 7 доцента и 2 главни асистенти доктори и 12 хонорувани преподаватели, от които 2 професора и 3 доцента.

Намерете ни в

ВЪЗМОЖНОСТИ | КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА” | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

We are nurturing you (accordingly)

Катедрата стимулира изявите на студентите като провежда преглед на студентската дейност, олимпиада по програмиране, конкурс за дизайн, конкурс за Интернет блог. Извършва се подготовка на отбори по програмиране.

Членове на катедрата са едни от най-активните по отношение на участие в редица работни групи в университета, вкл. при конкурси за избор и доставка на техника, за проект за сайт и избор на дизайн, при разработване на проектни предложения по европейски и национални програми, при организация на онлайн лекции и конференции и др.