Благодарим на всички участници в Националното ученическо състезание - секция "Информатика"!

Сертификатите на участниците, които не са присъствали на награждаването, ще им бъдат изпратени до тяхното училище. Информация за постигнатния резултат ще получат на посочения имейл.

Ръководство за подготовка

I. Цел

Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища.

II. Изисквания към участниците

В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

III. Етапи и срокове при провеждането на състезателното събитие

Състезанието преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 15.10.2018 г. до 09.11.2018 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/

2) Провеждане на състезанието: 10 ноември 2018 г. зали 50 и 51 в ИУ – Варна
I-ва секция - начален час 10.00 ч.
II-ра секция - начален час 13.30 ч.

Състезанието включва три секции:

 • Програмиране;
 • Microsoft Excel;
 • Уеб дизайн.

Всеки може да участва в до две секции – по избор.

3) Обявяване на резултатите и награждаване: 10 ноември 2018 г. в зала 50.

IV. Формат и оценяване

Секция „Програмиране“:

В състезанието участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформата https://www.hackerrank.com/. Всеки състезател разполага с един персонален компютър. Официални езици за програмиране на състезанието са С/С++ и Java. Времето за работа е 180 минути. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. За правилно се признава решение, което намира верен резултат за всички тестови примери в рамките на определения лимит от време.

Секция „Microsoft Excel“:

Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организационния комитет задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (Pivot таблици), графики и др. Време за работа: 180 минути.

Секция „Уеб дизайн“:

В състезанието участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът се разработва с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com или др. Трябва да съдържа поне 6 страници, една от които представя участника. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган); меню на първо и второ ниво; странична лента; footer. Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието.  Време за работа: 180 минути.

V. Класиране на участниците

Секция „Програмиране“:

Класирането се извършва по броя на правилно решените задачи. При равен брой решени задачи, за всяка правилно решена задача се пресмята времето (в минути) от началото на състезанието до момента на предаването й. Сумират се получените времена и сумата се увеличава с по 20 минути за всяко предадено неправилно решение. Участникът с по-малка сума на така изчислените времена се класира на по-предна позиция.

Секция „Microsoft Excel“:

Класирането се извършва по сборът от точките, получени за решаване на условията от заданието. Някои от условията могат да се решават по различни начини. При равен брой точки при класирането се взема предвид и времето за решаване на условията.

Секция „Уеб дизайн“:

Класирането се извършва по точките, получени от изпълнението на критериите за оценка (вж. т. VII). При равен брой точки се взема предвид и времето (в минути), за което е реализиран сайтът.

VI. Жури

Оценяването ще се извърши от четиричленно жури, което включва преподаватели от катедра „Информатика“ при ИУ – Варна и е в състав:

Доц. д-р Снежана Сълова – председател

Гл. ас. д-р Латинка Тодоранова – ръководител на организационния комитет

Гл. ас. д-р Бонимир Пенчев – ръководител секция „Програмиране“

Гл. ас. д-р Янка Александрова – ръководител секция „Microsoft Excel“

Ас. д-р Радка Начева –  ръководител секция „Уеб дизайн“

VII. Критерии за оценка

Секция „Програмиране“:

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100, разпределени по 20 точки на задача.

Секция „Microsoft Excel“:

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100, разпределени в зависимост от изпълнението на условията по заданията:

 • използване на вградени функции и аритметични изрази – 50 т.;
 • обобщаване и филтриране на данни – 20 т.;
 • форматиране и оформяне – 15 т.;
 • графично представяне на данни – 15 т.

Секция „Уеб дизайн“:

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100, разпределени съобразно изпълнението на следните критерии:

 • елементите на потребителския интерфейс са разположени според указанията – 20 т.;
 • цветова схема, съответстваща на темата – 10 т.;
 • подходящи изображения според темата на сайта – 10 т.;
 • подходящо лого – 10 т.;
 • релевантно подбрани шрифтове – 10 т.;
 • разширяване на функционалността на сайта чрез плъгини – 10 т.;
 • творчески подход за реализация – 30 т.

 Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без използване на примерни текстове от типа “Lorem Ipsum”. Изображенията трябва да имат размер, съответстващ на предназначението и местоположението им.

VIII. Награден фонд

Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания“ участниците, класирали се на първите три места, получават награди и сертификати за участие. Заелите първо място се освобождават от семестриални такси за първата година на обучението, а заелите второ или трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);

2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);

3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);

4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);

5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).